วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558

คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรชาวกัมพูชา

คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรชาวกัมพูชา
Manual Using Four Languages Thai-EnglishCambodian For Health Personnel in Providing Services to Foreigners


เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว  รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับได้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาที่ใช้กันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีอาณาเขตติดต่อกับแนวตะเข็บชายแดนไทย ได้แก่ กัมพูชา ให้มีคู่มือการใช้ภาษาที่สามารถสื่อสารเข้าใจอย่างง่ายในการปฏิบัติงาน  

 ภาษาเขมรเบื้องต้นที่ใช้ใน โรงพยาบาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น